Regulamin


Wersja 1.0 obowiązująca od 10 sierpnia 2018 r.


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. DEFINICJE


Poszczególne terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Bileciarz.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, pod adresem: aleja Jana Pawła II 61C,  miejsc. Warszawa, kod 01-031, o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741721, REGON: 38083284900000, NIP:5272859029;

 2. Regulamin – niniejszy dokument;

 3. Regulamin Imprezy – stosowany przez Organizatora regulamin dotyczący przebiegu Imprezy i warunków uczestnictwa w nim oraz zasad porządkowych i reguł bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Imprezy;

 4. Regulamin Obiektu – stosowany przez administratora obiektu, w którym odbywa się Impreza regulamin korzystania z obiektu oraz zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa na terenie tego obiektu;

 5. Platforma Bileciarz.pl – otwarta platforma handlowa on-line, prowadzona przez Bileciarz.pl, dostępna w domenie Bileciarz.pl, służąca do zawierania Transakcji przez Internet na zasadach określonych w Regulaminie;

 6. Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika na Platformie Bileciarz.pl;

 7. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Bileciarz.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów na Platformie Bileciarz.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego Transakcjach;

 8. Bilet – elektroniczny znak legitymacyjny, upoważniający okaziciela (Bilet na okaziciela) lub osobę wskazaną na Bilecie z imienia i nazwiska (Bilet imienny) do uczestnictwa w Imprezie na warunkach określonych rodzajem Biletu, Regulaminem, Regulaminem Imprezy, Regulaminem Obiektu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i utrwalonymi zwyczajami; Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w chwili wejścia na Imprezę, a po jej opuszczeniu nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu;

 9. Impreza – organizowane przez Organizatora wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, edukacyjnym, społecznym lub innym, na które wstęp jest otwarty i odpłatny, za okazaniem Biletu;

 10. Użytkownik – podmiot, który zarejestrował Konto na Platformie Bileciarz.pl i uzyskał dostęp do usług świadczonych na tej Platformie przez Bileciarz.pl, na zasadach określonych w Regulaminie; Użytkownik może być albo Organizatorem, albo Kupującym;

 11. Organizator – Użytkownik, będący organizatorem Imprezy, na którą oferuje Kupującym do sprzedaży Bilety za pośrednictwem Platformy Bileciarz.pl;

 12. Kupujący – Użytkownik, który może nabyć od Organizatora Bilet za pośrednictwem Platformy Bileciarz.pl;

 13. Logowanie – zdalny dostęp Użytkownika do jego Konta za pośrednictwem sieci Internet,  uzyskiwany poprzez wysłanie zgodnego loginu i hasła Użytkownika;

 14.  Oferta – propozycja Organizatora zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży Biletu za pośrednictwem Platformy Bileciarz.pl, na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanych Biletów, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy Bileciarz.pl

 15. Transakcja – procedura zawarcia umowy sprzedaży Biletu pomiędzy Organizatorem, a Kupującym, drogą elektroniczną, na odległość, z wykorzystaniem Platformy Bileciarz.pl; Bileciarz.pl nie jest Stroną takiej umowy, a jedynie udostępnia Użytkownikom odpłatnie Platformę Bileciarz.pl do zawierania Transakcji;

 16. Cena – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu sprzedaży Biletu;

 17. Prowizja – wynagrodzenie należne Bileciarz.pl z tytułu umożliwienia Kupującemu przeprowadzenie Transakcji i dostawy Biletu na adres e-mail Kupującego;

 18. Kwota Transakcji – suma należności związanych z dokonaniem Transakcji, obejmująca w szczególności Cenę, Prowizję i ewentualnie także inne opłaty dodatkowe, o których Kupujący został poinformowany przed przyjęciem Oferty. 


§ 2. ZASADY DOSTĘPU DO PLATFORMY BILECIARZ.PL


 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

 2. Kupujący mogą dokonywać Transakcji po ukończeniu Rejestracji Konta, tj. uzupełnienie formularza rejestracyjnego Kupującego i pozytywne zweryfikowanie adresu e-mail, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego wysłanego na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. https://bileciarz.pl/logowanie

 3. Rejestracja Konta Użytkownika jest jednoznaczna z udostępnieniem Bileciarz.pl danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i wykonywania umowy o udostępnienie Platformy Bileciarz.pl. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w innych celach, np. marketingowych, dokonując wyboru odpowiedniej opcji w formularzu. Pełną informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących im z tego tytułu praw zawiera Polityka Prywatności. 

 4. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w ramach Konta, jednak Transakcje realizowane są z wykorzystaniem danych aktualnie ujawnionych na Koncie Użytkownika i Bileciarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych lub za zmianę danych w Koncie przez Użytkownika, w szczególności adresu e-mail, na który przesyłany jest zakupiony Bilet. 

 5. Organizatorzy mogą dokonywać Transakcji dopiero po zawarciu z Bileciarz.pl odrębnej umowy, regulującej m.in. zasady publikowania Ofert na Platformie Bileciarz.pl oraz rozliczeń z Bileciarz.pl. W celu zawarcia takiej umowy należy uzupełnić właściwy formularz rejestracyjny Organizatora i oczekiwać na kontakt przedstawiciela Bileciarz.pl w ciągu jednego dnia roboczego. 

 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na Platformie Bileciarz.pl po podaniu zgodnych loginu oraz hasła. Logowanie do Platformy Bileciarz.pl za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Bileciarz.pl, a w szczególności za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów lub serwisów społecznościowych, wywoła takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na Platformie Bileciarz.pl. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, oraz ze stron internetowych innych podmiotów, niż Bileciarz.pl odbywa się na ryzyko Użytkownika logującego się w taki sposób.

 7. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko udostępnienia swojego Konta lub danych do Logowania osobom trzecim, albo uzyskania przez nie dostępu do Konta nawet bez wiedzy i zgody Użytkownika, wskutek niedochowania przez niego należytej ostrożności i zasad ochrony poufnych danych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 8. Bileciarz.pl odpowiada wobec Kupujących wyłącznie za dostarczenie prawidłowo zakupionego i opłaconego Biletu na adres e-mail powiązany z Kontem danego Użytkownika.  Wszelkie reklamacje Kupujących dotyczące organizacji lub przebiegu Imprezy, albo poziomu świadczenia innych usług, do skorzystania z których upoważnia Bilet należy kierować bezpośrednio do Organizatora, z którym Kupujący zawarł umowę o świadczenie usług, nabywając Bilet za pośrednictwem Platformy Bileciarz.pl

 9. Bileciarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy Bileciarz.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Bileciarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo Imprez, zdolność Organizatorów do ich organizacji, prawdziwość i rzetelność Ofert, czy uczciwość, albo wypłacalność Kupujących. 

 10. Bileciarz.pl dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić sprawność, ciągłość działania i funkcjonalność Platformy Bileciarz.pl, nie odpowiada jednak za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu Platformy Bileciarz.pl spowodowane czynnikami niezależnymi od Bileciarz.pl, a w szczególności działaniem siły wyższej, awarią Internetu lub utrudnionym dostępem do niego, deliktami osób trzecich, za które Bileciarz.pl nie ponosi odpowiedzialności, działaniami zbrojnymi, zamieszkami, decyzjami władz publicznych, katastrofami, czy innymi wypadkami, awariami itp. 

 11. Bileciarz.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Bileciarz.pl może upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Użytkownika, lub anulować dokonaną przez niego Transakcję. 


Rozdział II. KORZYSTANIE Z PLATFORMY BILECIARZ.PL


§ 3. OFERTY


 1. Oferta zamieszczona przez Organizatora na Platformie Bileciarz.pl jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego, od momentu jej opublikowania wiąże ona Organizatora i poprzez jej przyjęcie w sposób zgodny z zasadami funkcjonowania Platformy Bileciarz.pl Kupujący zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług, do skorzystania z których upoważnia Bilet.

 2. Cena Biletu oraz innych usług dodatkowych, oferowanych przez Organizatora wraz z Biletem,  powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Organizator publikuje Ofertę, wypełniając odpowiedni  formularz dostępny na Platformie Bileciarz.pl z poziomu Konta Organizatora, zamieszczając w niej: nazwę wydarzenia, datę rozpoczęcia oraz zakończenia, lokalizację miejsca wydarzenia, opis wydarzenia, rodzaje oferowanych biletów, ilość oferowanych biletów, przydział miejsc (dla wydarzeń z numeracją miejsc), szczegółowe warunki zawierania transakcji (np. płatności)

 4. Organizator zobowiązany jest zamieścić w Ofercie rzetelne i kompletne informacje niezbędne Kupującemu do podjęcia racjonalnej decyzji o nabyciu Biletu, w szczególności dotyczące zakresu i warunków świadczenia usługi, do skorzystania z której upoważnia Bilet, a także innych praw i obowiązków Organizatora i Kupującego, wynikających z umowy o świadczenie usług, zawieranej przez nich poprzez nabycie Biletu. 

 5. Informacje zawarte w Ofercie nie mogą zawierać treści niezwiązanych bezpośrednio z Transakcją, wprowadzających lub mogących wprowadzać Użytkowników w błąd, naruszających prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne, dobre obyczaje lub zasady uczciwej konkurencji. Bileciarz.pl może usunąć Ofertę jeżeli uzna, że zakaz ten został naruszony.  

 6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone przez siebie w Ofercie, w tym także za zaistniałe błędy lub nieścisłości i zobowiązany jest zwolnić Bileciarz.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.  

 7. Oferta widoczna jest na Platformie Bileciarz.pl w terminie wskazanym przez Organizatora, który jednak nie powinien upływać później, niż z chwilą zakończenia Imprezy.   

 8. Organizator może wycofać Ofertę lub zmienić jej treść przed upływem terminu jej obowiązywania, jednak zmiana ta nie wywołuje skutku w stosunku do Transakcji zawartych wcześniej. 


§ 4. TRANSAKCJE


 1. Do Transakcji, tj. zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Organizatorem, a Kupującym poprzez sprzedaż Biletu dochodzi w drodze przyjęcia przez Kupującego Oferty Organizatora opublikowanej na Platformie Bileciarz.pl

 2. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami Oferty, niniejszym Regulaminem, Regulaminem Imprezy, Regulaminem Obiektu oraz innymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.bileciarz.pl/regulamin

 3. Przyjęcie Oferty przez Kupującego następuje przez wypełnienie i zatwierdzenie odpowiedniego formularza na stronie Oferty. Z chwilą zatwierdzenia formularza dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Biletu. 

 4. Z chwilą przyjęcia Oferty przez Kupującego, dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko i adres e-mail) przekazywane są Organizatorowi, który staje się ich administratorem i może je przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy z Kupującym o świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy, albo obrony przed roszczeniami Kupującego lub osób trzecich w związku z zawarciem lub wykonaniem takiej umowy, na warunkach określonych Polityką Prywatności, która jest załącznikiem do Regulaminu i stanowi jego integralna część. 

 5. Bileciarz.pl nie jest stroną umowy sprzedaży Biletu ani umowy o świadczenie usług, zawieranych pomiędzy Organizatorem i Kupującym w drodze Transakcji. Bileciarz.pl nie gwarantuje, że Organizator oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania tych umów.


§ 5. PŁATNOŚĆ


 1. Z chwilą przyjęcia Oferty Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności całej Kwoty Transakcji, wykorzystując w tym celu wybraną metodę płatności spośród udostępnionych przez Platformę Bileciarz.pl. 

 2. Dane osobowe udostępnione podczas płatności bankowi lub instytucji pośredniczącej nie są gromadzone, ani przetwarzane przez portal Bileciarz.pl

 3. Bileciarz.pl nie odpowiada za należyte wykonanie umowy przez bank lub instytucję pośredniczącą w związku z realizacją płatności Kwoty Transakcji.

 4. Jeżeli płatność całej Kwoty Transakcji nie zostanie potwierdzona przez bank lub instytucję pośredniczącą w terminie odpowiednim do wybranej metody płatności, albo weryfikacja płatności przebiegnie negatywnie, Transakcja zostanie anulowana, a zakupiony Bilet wróci do sprzedaży na Platformie Bileciarz.pl. 


§ 6. DOSTAWA


 1. Po sfinalizowaniu Transakcji poprzez przyjęcie Oferty i zrealizowanie płatności całej Kwoty Transakcji, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail powiązany z Kontem wiadomość z załączonymi w formie plików elektronicznych w formacie PDF: Biletem oraz dokumentem sprzedaży (fakturą), wystawionymi przez Platformę Bileciarz.pl w imieniu i na rachunek Organizatora Imprezy. 

 2. Sprzedawcą Biletu jest Organizator Imprezy, a Bileciarz.pl generuje bilet i dokument sprzedaży w imieniu Organizatora i na jego rachunek. 

 3. Dostawa Biletu i dokumentu sprzedaży w sposób wskazany w ust. 1. powyżej powinna nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od chwili zakończenia Transakcji (potwierdzenia płatności). Jeżeli Kupujący nie otrzyma takiej wiadomości w tym terminie, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Platformy Bileciarz.pl pod adresem e-mail: pomoc@bileciarz.pl 


§ 7. BILETY


 1. Nabycie Biletu przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem się Kupującego do  przestrzegania niniejszego Regulaminu, warunków Oferty, Regulaminu Imprezy, Regulaminu Obiektu, powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz dobrych obyczajów i zwyczajów związanych z uczestnictwem w imprezach otwartych dla publiczności. 

 2. Bilet jest dowodem zawarcia umowy z Organizatorem o świadczenie usług i upoważnia okaziciela (Bilet na okaziciela) lub osobę ujawnioną na Bilecie (Bilet imienny) do jednorazowego wejścia na teren Imprezy, uczestnictwa w niej i skorzystania z innych usług, na które opiewa Bilet. 

 3. W przypadku miejsc numerowanych, posiadaczowi Biletu przysługuje prawo zajęcia wyłącznie takiego miejsca na widowni, którego numer odpowiada numerowi podanemu na Bilecie. Organizator może jednak z ważnych przyczyn udostępnić posiadaczowi Biletu inne miejsce, niż wskazane na Bilecie, w tej samej lub wyższej kategorii cenowej. 

 4. Kupujący ponosi całkowite ryzyko utraty, kradzieży, zagubienia, zniszczenia, lub udostępnienia Biletu osobie nieuprawnionej. Jeżeli na Imprezę będą próbowały wejść dwie osoby, okazując ten sam Bilet lub jego wydruk, wpuszczona zostanie osoba, która zgłosi się wcześniej, a Kupującemu nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia do Organizatora ani do Bileciarz.pl.

 5. Organizator może żądać od posiadacza Biletu imiennego, okazującego ten Bilet przy wejściu na Imprezę,  potwierdzenia tożsamości stosownym dokumentem ze zdjęciem, w celu porównania danych umieszczonych na Bilecie imiennym z danymi posiadacza. W przypadku, gdy, dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić posiadaczowi Biletu wstępu na teren Imprezy. Bilety imienne nie mogą być odstąpione innym osobom bez uprzedniej zgody Bileciarz.pl, potwierdzonej wystawieniem nowego Biletu imiennego, za dodatkową opłatą. 

 6. Prawidłowy Bilet okazany przez posiadacza przy wejściu na teren Imprezy w formie wydruku jest kasowany poprzez zapisanie odpowiedniej informacji na Platformie Bileciarz.pl

 7. Bilet po jego skasowaniu jest dezaktywowany i od tego momentu nie uprawnia on już do ponownego wejścia na teren Imprezy, nawet gdy jego posiadacz zmuszony był z jakichkolwiek powodów opuścić Imprezę w trakcie jej trwania. 

 8. Nabywanie Biletów w celu ich odsprzedaży z zyskiem, jak również podżeganie i pomocnictwo do takich czynów są zabronione i zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny na podstawie art. 133 Kodeksu wykroczeń.


§ 8. ZWROTY


 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014r. poz. 827) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jako że wskutek nabycia Biletu w drodze Transakcji dochodzi do zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a  w umowie tej oznaczono dzień lub okres świadczenia tych usług. Poszczególni Organizatorzy mogą jednak stosować inną politykę w tym zakresie. Kupujący może od umowy z Organizatorem odstąpić, albo żądać obniżenia lub zwrotu ceny Biletu wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem, o ile dany Organizator nie stosuje korzystniejszych dla Kupującego zasad przyjmowania zwrotów.  

 2. W przypadkach przewidzianych prawem, a w szczególności w razie odwołania Imprezy, zmiany jej miejsca, czasu, lub innych istotnych warunków umowy zawartej przez Kupującego z Organizatorem, albo konieczności zaproponowania posiadaczowi Biletu miejsca na Imprezie w niższej kategorii cenowej, niż miejsce wskazane na Bilecie, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem i żądania zwrotu ceny Biletu, ewentualnie także innych opłat, względnie naprawienia poniesionej szkody. Roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio Organizatorowi, którego dane ujawnione są na Bilecie. 


Rozdział III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9. DANE OSOBOWE


Bileciarz.pl gromadzi, przetwarza i udostępnia innym podmiotom dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która jest załącznikiem do Regulaminu i stanowi jego integralną część. 


§ 10. PLIKI COOKIES


Platforma Bileciarz.pl wykorzystuje na stronie internetowej tzw. pliki cookies  w zakresie, celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która jest załącznikiem do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Każdy odwiedzający Stronę www.bileciarz.pl po raz pierwszy jest o tym informowany i proszony o zaakceptowanie tego. Akceptacja jest dobrowolna i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, a jej odmowa lub cofnięcie może być dokonana w każdej chwili przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z Platformy Bileciarz.pl


§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY Z BILECIARZ.PL


 1. Umowa pomiędzy Użytkownikami a Bileciarz.pl o świadczenie usług Platformy Bileciarz.pl zawierana jest na czas nieokreślony. 

 2. Rozwiązanie przez Kupującego umowy z Bileciarz.pl o świadczenie usług Platformy Bileciarz.pl możliwe jest w każdej chwili, poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Panelu Użytkownika w sekcji "Edycja profilu". W takim przypadku Kupujący traci bezpowrotnie dostęp do swojego Konta i możliwość dokonywania Transakcji, jednak Bileciarz.pl może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika, na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 

 3. Warunki i sposoby rozwiązania przez Organizatora umowy z Bileciarz.pl o świadczenie usług Platformy Bileciarz.pl określa odrębna umowa pomiędzy Organizatorem a Bileciarz.pl

 4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, albo korzystania z Platformy Bileciarz.pl w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub naruszający prawa Organizatora lub osób trzecich, Bileciarz.pl może rozwiązać umowę zawartą z tym Użytkownikiem, składając mu odpowiednie oświadczenie woli w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika powiązany z jego Kontem. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa założyć nowego Konta bez uprzedniej zgody Bileciarz.pl


§ 12. KONTAKT I REKLAMACJE


 1. Każdy Użytkownik może kontaktować się z Bileciarz.pl w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Bileciarz.pl  oraz usługami świadczonymi przez Bileciarz.pl drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pomoc@bileciarz.pl 

 2. W sprawach związanych z ochroną prywatności i danych osobowych Użytkowników, można się kontaktować z Bileciarz.pl drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@bileciarz.pl 

 3. Jeżeli usługi świadczone przez Bileciarz.pl nie spełniają oczekiwań Użytkownika lub świadczone są w jego opinii niezgodnie z Regulaminem, może on złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail na adres: reklamacje@bileciarz.pl  Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę (login) Użytkownika, być wysłana z konta e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na Platformie Bileciarz.pl, wskazywać Transakcję, której dotyczy (o ile dotyczy ona konkretnej Transakcji) a także zastrzeżenia Użytkownika, zwięzłe ich uzasadnienie oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji przez Bileciarz.pl

 4. Rozpatrując reklamację i odpowiadając na nią, Bileciarz.pl może kontaktować się z Użytkownikiem droga elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem tego Użytkownika, lub telefonicznie, pod wskazanym na Koncie Użytkownika numerem telefonu. 

 5. Bileciarz.pl rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając zgłaszającego ją Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia, drogą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Kontem tego Użytkownika. Jeżeli jednak reklamacja nie zawiera wszystkich informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Bileciarz.pl zwróci się do zgłaszającego ją Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w takim wypadku termin 14 dni ulega przerwaniu i biegnie ponownie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika. 

 6. Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r.poz. 1823) Bileciarz.pl nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich,  czyniąc jednak zadość obowiązkowi ustawowemu publikuje link do platformy, przeznaczonej do rozwiązywania sporów konsumenckich online.


§ 13. ZMIANY REGULAMINU


 1. Bileciarz.pl może w dowolnej chwili zmienić treść Regulaminu, poprzez publikację nowej treści na Platformie Bileciarz.pl. Zmiana jest skuteczna od momentu jej opublikowania i ma zastosowanie do wszelkich stanów faktycznych zaistniałych po tej chwili.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Używamy plików cookies na zasadach opisanych w naszej Polityce prywatności.