Polityka prywatności bileciarz.pl


Niniejsze Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu Platformy BIleciarz.pl i stanowi jego integralną część. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania przez Administratora plików cookies na Platformie Bileciarz.pl. 

    I. DANE OSOBOWE


 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy Bileciarz.pl możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu Konta Użytkownika. Podczas jego rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, jakiego będziesz używał do logowania się na swoje Konto Użytkownika. Ponadto, za pomocą tzw. plików cookies automatycznie gromadzimy dane dotyczące każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, a w szczególności Twój adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji o plikach cookies i zasadach i wykorzystywania na naszej stronie znajdziesz w części II. PLIKI COOKIES. Wszystkie te dane będziemy przetwarzać na zasadach określonych poniżej. 

 

 2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bileciarz.pl sp. z o.o. w Warszawie (01-031), przy alei Jana Pawła II 61 C lok. 304 (KRS: 0000741721, REGON: 38083284900000, NIP: 5272859029). 

Nad bezpieczeństwem Twoich danych osobowych ze strony Administratora czuwa Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych i realizacją przysługujących Ci z tego tytułu uprawnień, pisząc na adres email: iod@bileciarz.pl

   

 3. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zależnie od poziomu Twojej aktywności na Platformie Bileciarz.pl, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w jednym, kilku lub wszystkich poniższych celach:

    a) zakładanie i zarządzanie Twoim Kontem Użytkownika;

    b) zapewnianie obsługi Twojego Konta Użytkownika i dokonywanych przez Ciebie transakcji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

    c) umożliwienie Ci pełnego korzystania z platformy Bileciarz.pl;

    d) monitorowanie Twojej aktywności i zarządzanie ruchem na Platformie Bileciarz.pl obejmujące m.in. wyszukiwane przez Ciebie słowa kluczowe, czy dokonywane Transakcje;

    e) kontaktowanie się z Tobą  w celach związanych ze świadczeniem usług, realizowaniem uprawnień lub dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail lub telefon;

    f) przeprowadzanie badań i analiz funkcjonowania Platformy Bileciarz.pl, jej poprawiania  lub określania preferencji Użytkowników;

    g) zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych na Twoją rzecz drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

    h) obsługa reklamacji;

    i) dopasowanie reklam do Twoich preferencji na podstawie dotychczas przeglądanych treści i dokonywanych Transakcji;

    j) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz uczestniczyć;

    k) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

    l) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

    m) windykacja należności i dochodzenie innych roszczeń, w tym także wszelkie pozasądowe i sądowe czynności podejmowane w celu dochodzenia roszczeń lub rozwiązywania sporów; 

    n) statystycznych;

    o) archiwizacyjnych;

    p) zapewnienia rozliczalności przez Administratora;

    q) przekazania Twoich danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

        i. świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet;

        ii. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez użytkowników Platformy Bileciarz.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych; 

        iii. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Adninistratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami;

    r) przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Administratora, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów. 


   

 4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W zależności od celu przetwarzania Twoich, podstawą przetwarzania będzie odpowiednio:

    a) udzielona przez Ciebie zgoda;

    b) niezbędność przetwarzania Twoich danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

    c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

    d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak np. dochodzenie roszczeń, lub analiza wykorzystywanych procesów i mechanizmów biznesowych. 

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem lub organizatorem imprezy, publikującym swoje Oferty na Platformie Bileciarz.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Administratora.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży Bilety z wykorzystaniem Platformy BIleciarz.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Administratora.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Administratora  przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Administratora.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Ci dokonania zapłaty ceny za Bilet przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Administratora, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Administratora i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Twisto Polska sp. z o.o.


   

 5. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i komu będą one przekazywane?

Ponadto Administrator może przekazać Twoje dane odbiorcom następujących kategorii:

    a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w celu realizacji poszczególnych zadań lub procesów biznesowych na rzecz Administratora, w tym zwłaszcza firmom IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym itp. – w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Administratora;

    b) Organizatorzy imprez publikujący swoje Oferty na Platformie Bileciarz.pl – w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy oraz w celach realizacji ich  uzasadnionych interesów;

    c) podmiotom uprawnionym do tego z mocy powszechnie obowiązujących norm prawnych – w przypadkach i w zakresie przewidzianych tymi normami;

    d) podmiotom dostarczającym narzędzi, z których korzysta Platforma Bileciarz.pl (jak np. Facebook, Google, Google Analitycs, Google Adwords, Microsoft, Youtube itp.), które mogą zamieszczać własne pliki cookies na zasadach określonych przez tych dostawców i wskazanych na ich stronach internetowych;

    e) spółce ING Bank Śląski S.A. 

    f) spółce Twisto Polska sp. z o.o. 


    

6. Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za granicę? 

W związku z korzystaniem przez Platformę Bileciarz.pl z narzędzi dostarczanych przez firmy zewnętrzne (jak np. Facebook, Google, Google Analitycs, Google Adwords, Microsoft, Youtube itp.), Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (np. USA). W innych przypadkach Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do innych państw. 

    


7. Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Bileciarz.pl nie będzie przetwarzał Twoich danych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów ich przetwarzania. Zależnie od konkretnego celu, okres przetwarzania Twoich danych przez Administratora będzie określony:

    a) okresem obowiązywania udzielonej przez Ciebie zgody;

    b) okresem utrzymywania przez Ciebie z Konta Użytkownika na Platformie Bileciarz.pl;

    c) okresem przedawnienia chronionych prawem roszczeń;

    d) okresem istnienia uzasadnionych interesów Administratora;

    e) przepisami obligującymi Administratora do przetwarzania Twoich danych przez wskazany okres czasu. 


    

8. Jakie będą konsekwencje niepodania danych? 

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych i umożliwienie nam ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany za pomocą plików cookies oraz innych narzędzi  jest dobrowolne, lecz bez tego nie będzie możliwe korzystanie z Platformy Bileciarz.pl 


   

 9. Czym jest profilowanie i jak z niego korzystamy? 

Profilowanie, to nic innego jak zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny lub prognozowania niektórych Twoich cech, jak np. preferencji, zainteresowań, czy zachowania. W celu uatrakcyjnienia i uprzyjemnienia Ci korzystania z usług Bileciarz.pl., poprzez dostosowanie treści Ofert i reklam do Twoich indywidualnych upodobań, Platforma Bileciarz.pl korzysta z systemów służących do profilowania wyłącznie w celach marketingowych, a na ich podstawie nie są w stosunku do Ciebie podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje, co do wykonania lub odmowy wykonania określonej usługi. 

    


10. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

    a) prawo do informacji - w sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka poinformujemy Cię o tym:

    • w jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną

    • jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

    • jak będziemy profilować Twoje dane oraz o tym, że możesz się temu sprzeciwić

    • jakie inne prawa Ci przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    b) prawo dostępu - masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych ze swojego Konta Użytkownika. 

    c) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

    • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane,

    • wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Administratora,

    • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

    • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

W powyższych wypadkach Administrator usunie Twoje dane osobowe, gdy nie będzie miał żadnej innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania pomimo Twojego żądania.  W przeciwnym wypadku Administrator poinformuje Cię o dalszym przetwarzaniu Twoich danych oraz o podstawie prawnej i przewidywanym okresie takiego przetwarzania. 

    d) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

    • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,

    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania,

    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

    • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    f) prawo do przenoszenia danych;

    g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

        ◦ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz

        ◦ przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. II powyżej

    h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych i dane te przetwarzane są przez Administratora na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza normy prawne. 


    II. PLIKI COOKIES


    

1. Czym są pliki cookies? 

Pliki „cookies” to  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. Twój komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe, w tym także Platformę Bileciarz.pl. 


    

2. Do czego wykorzystujemy pliki cookies? 

Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje  urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Platformy Bileciarz.pl dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji, a także zastosować ustawienia  tej strony wybrane przez Ciebie. Plików cookies używamy również do ułatwienia Ci logowania się do Konta Użytkownika, umożliwiania przechodzenia między podstronami bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie, do zabezpieczenia strony, tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób korzystasz z Platformy Bileciarz.pl, co umożliwi nam ulepszenie jej struktury i zawartości, a także do ulepszania strony, w tym badania jej wydajności. Pliki te pozwalają nam także zidentyfikować, które reklamy już obejrzałeś, a także wyświetlać Ci reklamy i treści  najtrafniej dopasowane do Twoich aktywności na Platformie. 


    

3. Czy są bezpieczne? 

Tak. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Pliki „cookies” nie służą również identyfikacji użytkowników, na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość – zbierane za ich pomocą dane wykorzystywane są anonimowo. Nie są one szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia  – nie wpływają one na sposób działania urządzenia. Nie powodują również żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.


    

4. Jakie pliki „cookies” wykorzystujemy? 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików „cookies”:

    a) sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia;

    b) stałe – dzięki nim częste odwiedzanie Platformy Bileciarz.pl jest łatwiejsze, bo zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści itp. Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który zależy od wyboru, jakiego możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę;

    c) podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług  współpracujących z Bileciarz.pl. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do Twoich preferencji i zwyczajów. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). 


Ze względu na funkcję poszczególnych plików, wykorzystywane przez nas „cookies” dzielimy na:

        a. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług Platformy Bileciarz.pl;

        b. ochronne -  służące do zapewnienia bezpieczeństwa Platformy;

        c. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o pracy Platformy Bileciarz.pl; 

        d. funkcjonalne - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego  interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, , rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

        e. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Ci treści dostosowanych do Twoich zainteresowań.


    

5. A co, jeśli nie chcesz plików „cookies” na swoim urządzeniu?

Jeśli pomimo tak wielu pożytecznych funkcji, jakie pełnią pliki „cookies” nie zgadzasz się na ich pobieranie lub zechcesz je usunąć ze swojego urządzenia, możesz to zrobić, odpowiednio zmieniając ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednak blokada lub ograniczenie pobierania plików „cookies” może  spowodować utratę możliwości korzystania przez Ciebie z niektórych istotnych funkcjonalności Platformy Bileciarz.pl, które wymagają instalacji plików „cookies”. 


Używamy plików cookies na zasadach opisanych w naszej Polityce prywatności.